Producten en diensten: consultancy en projectrealisatie

Meerwaarde wordt geleverd in alle fasen van veranderingsprocessen: van strategische planning & onderzoek tot en met realisatie op de volgende werkvelden.

 • Planning & control-systemen [meer info]
 • Kwaliteitszorg, procesherontwerp en auditing [meer info]
 • Beleidsonderzoek voor de publieke sector [meer info]
 • Digitalisering [meer info]
 • Informatiemanagement [meer info]
 • Governance, interorganisationele samenwerking en organisatiedoorlichting [meer info]
 • Publieke dienstverlening en klantbenadering [meer info]
 • Projectmanagement, projectcontrol en training projectmatig werken [meer info]
 • Training gemeentefinanciën voor raadsleden en fractie-ondersteuners [meer info]

Planning & control-systemen

Advisering en realisatie strekt zich uit van opzet van de gehele planning- en controlcyclus tot analyse en het doen van verbetervoorstellen voor ëén van de componenten in de begrotings- en beleidscyclus.

Concreet gaat het om het jaarplan en begroting naar tussentijdse rapportages en jaarverantwoording. De Deming-cirkel hanteer ik daarbij als leidraad:

Gewerkt wordt van vanuit een systeemgerichte benadering. Van de inzet van mensen en middelen tot en met de realisatie van effecten. Ook delen van de hele cyclus kunnen worden beoordeeld, bijv. de relatie tussen input en output (doelmatigheid).

Een geschikt planning- en controlsysteem zorgt voor:

 • een efficiënte en effectieve uitvoering van beleids- en bedrijfsprocessen;
 • het gebruik van betrouwbare, doeltreffende en bruikbare managementrapportages;
 • waarborgen voor het voldoen aan wet- en regelgeving.

Onderstaand schema geeft een beeld van de beleidscyclus in relatie tot planning en control.
De managementinformatie kan aanleiding zijn tot aanpassing van doelstellingen, instrumenten en producten. Deze terugkoppeling is terdege voorzien, maar is met het oog op de overzichtelijkheid niet in het schema opgenomen.

Kwaliteitszorg, procesherontwerp en auditing


Kwaliteit is een containerbegrip. Mijn toegevoegde waarde bestaat uit:

 • Proces- en projectdoorlichting
 • Ontwerp van een systeem voor interne controle en risicomanagement
 • Het beoordelen van de kwaliteit van informatie en informatievoorziening en het doen van verbetervoorstellen daarvoor
 • Het ontwerp en de implementatie van kwaliteitssystemen
 • Inbreng kennis en ervaring met systemen voor administratieve organisatie, kwaliteitsystematieken als ISO, INK en Lean

Beleidsonderzoek voor de publieke sector


 • Omgevingsanalyse
 • Visie-ontwikkeling
 • Opstellen alternatieven en scenario’s
 • Opzet van een systeem voor beleidsmonitoring
 • Beleidsevaluatie

Digitalisering


 • Projectmanagement digitalisering processen en documenten
 • Conceptontwikkeling, planning en implementatiebegeleiding

Informatiemanagement


Mijn toegevoegde waarde bestaat uit:

 • Het opstellen van het informatiebeleid
 • Het begeleiden en uitvoeren van informatieplanning en –analyse
 • Advisering over stuur- en verantwoordingsinformatie
 • Advisering over de informatisering, pakketselecties, aanbesteding en implementatie
 • Advisering over de inrichting van de informatiefunctie binnen de organisatie en de ICT-organisatie

Ter illustratie: Het kwaliteitsvenster geeft inzicht in de kwaliteitseisen met betrekking tot het proces informatievoorziening en het product Informatie.

Kwaliteitsvenster

Governance, interorganisationele samenwerking en organisatiedoorlichting


Organisatiedoorlichting kan betrekking hebben op:

 • Besturing en management
 • Strategie
 • Procesinrichting
 • Structuur
 • HRM-beleid
 • Positionering in de omgeving / het netwerk
 • SWOT-analyse
 • Interne en externe taakverdeling
 • Relatie met opdrachtgevers, partners, klanten

Voor meer informatie over externe samenwerking en uitbesteding, zie: Intergemeentelijke samenwerking

Publieke dienstverlening en klantbenadering


 • Projectmanagement en advisering over gebruik contactkanalen, in het bijzonder digitale transactiemogelijkheden
 • Visie-ontwikkeling en bewustwording
 • Verandermanagement
 • Procesoptimalisatie ten dienste van de klant en administratieve lastenverlichting mede in relatie tot zaakgericht werken

Projectmanagement en projectcontrol


 • Management van projecten in de bedrijfsvoering voor alle fasen van het project
 • Kennisoverdracht projectmatig werken en projectcontrol in de vorm van coaching en training van de projectgroep, de projectmanager
 • Uitvoering projectaudits
 • Opzet en implementatie van de projectcontrol, inclusief de bijbehorende informatievoorziening

Om een beeld te geven van projectcontrol heb ik een uitgebreid toetsingskader samengesteld dat hier te vinden is. Voor een standaardaanpak voor projectdoorlichting, zie: aanpak projectaudits.

Om nieuwe raadsleden en fractie-ondersteuners goed uit de startblokken te helpen, verzorg ik de maatwerktraining gemeentefinanciën.
In de training maak ik gebruik van praktijkvoorbeelden en de lokale inrichting van de planning- en controlcyclus. De training kent een flexibele indeling m.b.t. inhoud, tijdstip en aantal dagdelen.

In bijgaande flyer leest u over deze training. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten? Neem dan contact met mij op via 06 31997543 of info@lindenbergadvies.nl.

LindenbergAdvies, info@lindenbergadvies.nl, 06 31997543